با تداوم بحران کمبود تراشه، خوشبینی های اولیه جای خود را به سردرگمی و نگرانی از آینده صنعت داده است. بررسی چشم انداز این بحران بدون توجه به شناخت کلیت چرخه تولید تراشه های نیمه هادی، تشخیص پارامترهای دخیل و عوامل پدید آورنده …

بیشتر بخوانید

قطعات فروش ویژه

1,012,321 تومان

204 تومان

103 تومان

1,040,622 تومان

39,335 تومان

شبکه های اجتماعی

برندهای پیشنهاد شده